Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”), worden gebruikt door CARU Containers B.V., gevestigd te Seattleweg 34, 3195ND Pernis Rotterdam, Nederland (“CARU”).

ALGEMENE VOORWAARDEN CARU CONTAINERS B.V.
Deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”), worden gebruikt door CARU Containers B.V., gevestigd te Seattleweg 34, 3195ND Pernis Rotterdam, Nederland (“CARU”).

Artikel 1 - Definities
Afnemer:de wederpartij van CARU;
Partijen:CARU en Afnemer gezamenlijk;
Overeenkomst:de verkoop- dan wel verhuurovereenkomst tussen CARU en Afnemer;
Container(s): de container(s), kantoorunits en andere containertoepassingen, hun inrichting, onderdelen, inventaris en installaties en alle daaraan gerelateerde producten en diensten, zoals gespecificeerd door CARU in de (bijlagen bij de) Overeenkomst;
Levering:het moment waarop het bezit dan wel het gebruiksrecht van de Container(s) door CARU uit hoofde van de Overeenkomst van verkoop of verhuur aan Afnemer wordt overgedragen dan wel voor een dergelijke overdracht worden aangeboden of gereedgehouden;
Huurtijd:de periode gelegen tussen de datum van Levering en de eerste dag volgend op de dag waarop de Container(s) door CARU zijn terugontvangen;
Containerprojecten: het door CARU in opdracht van Afnemer realiseren of bouwen van bijzondere toepassingen van de Container(s), ondermeer het ontwerpen, op- of ombouwen, inrichten, plaatsen, schakelen of tot bepaalde doeleinden geschikt of beschikbaar maken van Container(s);

Artikel 2 – Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden beheersen iedere aanbieding, overeenkomst en andere rechtsrelatie tussen CARU en Afnemer met betrekking tot de verkoop en verhuur van Container(s) door CARU. CARU verwerpt de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Afnemer, tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met CARU, voor de uitvoering waarvan derden (dienen te) worden betrokken.
 3. Leverancier is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen van toepassing zijn op alle Overeenkomsten die gesloten worden vanaf het moment dat CARU deze heeft gedeponeerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel of de griffie van een rechtbank.
 4. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) op de Overeenkomst is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3 – Offertes en Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen en offertes van CARU zijn vrijblijvend en herroepelijk, ongeacht of in het aanbod of de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd. In de aanbiedingen en offertes opgenomen afbeeldingen, specificaties, beschrijvingen en aantallen zijn niet bindend. CARU behoudt zich ten aanzien van door derden geproduceerde Container(s) en –onderdelen, uitdrukkelijk de toepasselijke toleranties en garanties voor die de fabrikant jegens haar kan doen gelden.
 2. Indien een Afnemer bij een bestelling bijzondere kwaliteiten en/of (technische) specificaties verlangt, dient hij dit schriftelijk en uitdrukkelijk met CARU overeen te komen. In alle andere gevallen levert CARU conform de in deze Algemene Voorwaarden beschreven kwaliteit.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht CARU niet tot enige deellevering van de in de aanbieding of offerte begrepen Container(s) tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. CARU heeft naar eigen beoordeling het recht een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.

Artikel 4 – Levering, Inspectie en Risico-overgang

 1. Levertijden opgegeven in offertes van CARU zijn indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Het enkele verstrijken van de opgegeven levertermijn levert geen verzuim op. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van CARU of leidinggevende ondergeschikten van CARU is CARU niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het overschrijden van de (af)leveringstermijn.
 2. Levering en retournering van de Container(s) geschiedt op een door CARU aan te wijzen depot in Nederland, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen. Indien geen depot in de Overeenkomst is aangewezen geldt als depot het depot van CARU in Pernis Rotterdam.
 3. Indien de Container(s) op een andere locatie worden afgeleverd, is CARU gerechtigd de transport- en afleverkosten in rekening te brengen. Afnemer dient CARU dan wel diens transporteur, ongehinderde toegang te verlenen tot de betreffende afleverlocatie(s) en zorg te dragen voor veilige (werk)omstandigheden ter plaatse. Op alle door of in opdracht van CARU te verrichten vervoer van Container(s) over de weg, is het CMR-verdrag van toepassing en zijn de Algemene Vervoerscondities 2002 aanvullend van toepassing.
 4. Indien Afnemer na Levering weigert of nalatig is tot afname van de Container(s) over te gaan, is CARU gerechtigd de Container(s) op te slaan voor rekening en risico van Afnemer.
 5. CARU is gerechtigd tot deelleveringen van de Container(s), tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken. CARU is gerechtigd de aldus geleverde Container(s) afzonderlijk te factureren.
 6. Op het moment van Levering doch in ieder geval binnen 2 dagen na levering, is Afnemer gehouden de Container(s) te inspecteren en te onderzoeken of kwantiteit en kwaliteit van de Container(s) overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen en of er anderszins gebreken zijn. In geval van container interchange, wordt bij iedere overgang (aldus zowel bij intake als uitgifte) een Container Interchange Report (‘CIR’) opgemaakt. Indien Afnemer niet tot inspectie overgaat, worden de Container(s) geacht volledig en in goede staat, althans conform het betreffende CIR, te zijn geleverd. Inspecties door een door Partijen in gezamenlijk overleg aan te wijzen derde, zijn bindend tussen Partijen.
 7. Voorafgaande aan levering is Afnemer gerechtigd in onderling overleg met CARU de Container(s) te (doen) inspecteren op de daartoe door CARU aangewezen locatie. Deze inspectie wordt beschouwd als leveringsinspectie zoals in lid 6 van dit artikel vermeld.
 8. Eventuele tekorten en zichtbare gebreken behoren bij aflevering, doch uiterlijk binnen 3 dagen na levering of inspectie, schriftelijk aan CARU te worden gemeld.
 9. Wenst Afnemer gebrekkige Container(s) te retourneren, dan geschiedt zulks slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van CARU en op de wijze zoals door CARU aangegeven.
 10. Het risico van de Container(s) die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zoals onder meer van verlies of beschadiging door brand, diefstal, onoordeelkundig gebruik of beheer, gaat over op Afnemer, op het moment waarop de Container(s) juridisch en/of feitelijk worden geleverd conform de overeengekomen leveringscategorie van de alsdan geldende ICC Incoterms.

Artikel 5 - Prijzen en Betalingen

 1. Alle door CARU vermelde prijzen, zijn exclusief BTW, gewijzigde wisselkoersen, verzend-, vervoers-, verpakkings-, opslag- en bewakingskosten, heffingen en belastingen, waaronder in- en uitvoerrechten en inklaringskosten. Ingeval van verkoop geldt het voorgaande onverminderd ten aanzien van invoerrechten, overige belastingen en kosten welke gemoeid zijn met invoer door Afnemer van Container(s) welke zich ten tijde van het tot stand komen van de Koopovereenkomst in het vrije verkeer bevinden.
 2. Indien CARU met Afnemer een vaste prijs is overeengekomen, is CARU niettemin gerechtigd iedere structurele verandering van de factoren die op de prijs van invloed zijn, ongeacht of het gaat om bij het sluiten van de Overeenkomst voorzienbare of onvoorzienbare veranderingen, aan Afnemer door te berekenen. CARU zal dergelijke prijswijzigingen vooraf aan Afnemer kenbaar maken.
 3. Behoudens in de in de artikelen 15 lid 3 en 16 lid 13 bedoelde gevallen en behoudens anders overeengekomen, dienen betalingen plaats te vinden uiterlijk 30 dagen na factuurdatum (hierna beide: “Betalingstermijn”), op de door CARU aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren van Afnemer tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 6 – Betaling en Verzuim

 1. Indien Afnemer in gebreke blijft met de betaling binnen een Betalingstermijn, dan is Afnemer van rechtswege in verzuim. Afnemer is dan en tot het moment van volledige voldoening van het verschuldigde bedrag, een rente verschuldigd van 1,5% per maand over het opeisbare bedrag, waarin een gedeelte van een maand wordt gerekend als een volle maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente geldt.
 2. Blijft Afnemer na een nader door CARU gestelde termijn voor betaling in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn (betalings)verplichtingen, dan is Afnemer verplicht aan CARU alle werkelijk gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten (waaronder kosten van deskundigen, advocaten e.d.) te vergoeden, welke kosten ten minste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van EUR 250 zullen belopen.
 3. CARU heeft het recht de door Afnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 4. . Alle door Afnemer in het kader van een Overeenkomst verschuldigde bedragen dienen zonder korting, inhouding of verrekening aan CARU te worden voldaan. Afnemer heeft nimmer het recht zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst op te schorten.

Artikel 7 – Garantie en Garantiebeperking

 1. CARU garandeert dat de Container(s) op het moment van Levering voldoen aan de overeengekomen specificaties en aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan binnen de branche worden gesteld en vrij zijn van gebreken als gevolg van materiaal- of fabricagefouten (de “Garantie”). CARU garandeert uitdrukkelijk geen specifieke kwaliteit, werking, doelstelling, toepassing of (bijzonder) gebruik van de Container(s).
 2. De Garantie is uitdrukkelijk beperkt tot het moment van Levering en, in geval zulks van toepassing is, tot de omvang en duur van de garantie die door de fabrikant van de Container(s) aan CARU is verstrekt.
 3. De Garantie geldt niet: (i) ten aanzien van gebreken of tekortkomingen die geringe, in de handel toelaatbaar geachte, of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kleur, maat en/of gewicht betreffen; (ii) ten aanzien van separate onderdelen of installaties behorend tot de Container(s); (iii) ten aanzien van gebreken ontstaan als gevolg van normale slijtage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of beheer of gebruik in strijd met door CARU verstrekte instructies; (iv) ten aanzien van geleverde gebruikte, althans niet nieuwe, Container(s). Deze worden geleverd in de staat en toestand waarin zij zich ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst bevinden.
 4. Indien geleverde Container(s) niet voldoen aan de Garantie en indien door Afnemer binnen de daarvoor in deze Algemene Voorwaarden gestelde termijnen is gereclameerd, is CARU uitsluitend verplicht, naar eigen keuze, de Container(s) te vervangen of zorg te dragen voor herstel. In geval van een consumentenkoop als bedoeld in artikel 7:5 BW (“Consumentenkoop”) gelden de krachtens dit artikel aan Afnemer verschuldigde rechten en vorderingen onverminderd de rechten en vorderingen die de wet Afnemer toekent.
  Artikel 8 – Aansprakelijkheid en Vrijwaring
 5. Iedere aansprakelijkheid van CARU jegens Afnemer is uitgesloten voor schade als gevolg van een omstandigheid als genoemd in artikel 7 lid 3 en is in elk geval gelimiteerd tot aansprakelijkheid voor directe schade, welke zich beperkt, ter vrije keuze van CARU, tot vervanging of herstel van de mogelijk gebrekkige Container(s), dan wel tot teruggave van de betaalde huur- of koopprijs of een evenredig gedeelte daarvan. De totale aansprakelijkheid van CARU is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van CARU in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, en, voor zover de schade niet door verzekering is gedekt, tot het bedrag van de overeengekomen koopprijs of huurprijs over een maximumperiode van een jaar, zulks tot een maximumbedrag van EUR 100.000.
 6. Wanneer ingevolge enige verdragsrechtelijke bepaling inzake vervoer van goederen over weg of zee, een schadevergoeding geheel of gedeeltelijk ten laste van CARU mocht worden gebracht, wordt deze schadevergoeding berekend naar de economische waarde van de Container(s) op de plaats en het tijdstip
  van Levering.
 7. CARU is in geen enkel geval aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, ladingschade of –verlies, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie.
 8. Afnemer vrijwaart CARU voor alle aanspraken van derden met betrekking tot (de uitvoering van) de Overeenkomst en het gebruik en de bestemming van de Container(s), hoe en door wie dan ook veroorzaakt, waaronder begrepen aanspraken ter zake het vervoer van de Container(s) en hun inhoud over de openbare weg, het water en de open zee.

Artikel 9 - Geheimhouding
Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie of Overeenkomst. De verplichting uit hoofde van dit artikel geldt behoudens verplichte openbaarmaking van vertrouwelijke informatie uit hoofde van enige wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak.

Artikel 10 – Opschorting, Opzegging en Ontbinding

 1. CARU is bevoegd de nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst geheel en met onmiddellijke ingang op te zeggen, dan wel te ontbinden en de Container(s) terug te (doen) nemen, indien: (i) Afnemer in verzuim is met de nakoming van enige uit hoofde van de Overeenkomst of de wet op haar rustende verplichting; (ii) na het sluiten van de Overeenkomst aan CARU ter kennis gekomen feiten of omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Afnemer diens verplichtingen niet zal nakomen; (iii) Afnemer verzuimt overeengekomen zekerheden te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst; (iv) Afnemer handelt in strijd met enige op haar rustende wettelijke verplichting; (v) Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling wordt verleend of onderworpen wordt aan schuldsanering in het kader van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, dan wel hiertoe een verzoek indient, dan wel beslag op vermogensbestanddelen van Afnemer of op de Container(s) wordt gelegd; (vi) Afnemer ontbonden wordt, zijn activiteiten staakt en/of ophoudt te bestaan; (vii) de zeggenschap over Afnemer of zijn onderneming of een wezenlijk onderdeel daarvan door middel van een fusie als bedoeld in het SER-besluit Fusiegedragsregels 2015, ongeacht of die gedragsregels in het betreffende geval van toepassing zijn, (anders dan door overlijden) aan een of meer anderen wordt overgedragen of op een of meer anderen overgaat (viii) Afnemer de Container(s) gebruikt of laat gebruiken voor een ander doel dan waartoe deze bestemd zijn; (ix) indien de Container(s) verloren gaan, ongeacht de oorzaak daarvan; (x) zich enige omstandigheid voordoet, al dan niet onder buitenlands recht, die een soortgelijk effect heeft voor Afnemer als de hiervoor genoemde omstandigheden.
 2. Voorts is CARU bevoegd de Overeenkomst op te zeggen indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden of opgezegd zijn de vorderingen van CARU op Afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien CARU de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en de Overeenkomst.

Artikel 11 – Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van verplichtingen onder de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van verplichtingen onder de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden onder meer en niet uitsluitend gerekend: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, gijzeling, molest, brand, waterschade en extreme weersomstandigheden zoals overstroming, storm, orkaan, blikseminslag e.d., werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, defecten aan machinerieën en installaties, storingen in de levering van energie, belemmerende maatregelen van enige overheidsinstantie, het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning, terroristische acties of gevolgen daarvan alsmede enige al dan niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming door derden waardoor CARU haar verplichtingen jegens Afnemer niet kan nakomen. Voor zover CARU ten tijde van het intreden van een dergelijke omstandigheid, inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze gedeeltelijk zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is CARU gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 12 – Geschillen en Toepasselijk Recht
De rechter binnen wiens bevoegdheid van de vestigingsplaats van CARU valt is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen betreffende de Overeenkomst. Niettemin heeft CARU het recht het geschil voor te leggen aan een andere volgens de wet of verdragen bevoegde rechter. Op elke Overeenkomst tussen CARU en Afnemer is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13 – Toepasselijkheid en Vindplaats
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Rotterdam, in Nederlands-, Duits-, Spaans- en Engelstalige versie. De Nederlandse tekst is doorslaggevend met betrekking tot de uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van deze Algemene Voorwaarden.
Voor zover in onderstaande Specifieke Voorwaarden niet meer of anders is bepaald, blijven de bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van toepassing.

Artikel 14 – Specifieke Bepalingen Containerprojecten

 1. Zonder dat tussen CARU en Afnemer een uitdrukkelijk daartoe strekkende overeenkomst tot stand is gekomen, zal CARU bij de uitvoering van Containerprojecten nooit beschouwd kunnen worden als aannemer van werk in de zin van Boek 7, Titel 12 van het Burgerlijk Wetboek.
 2. Containerprojecten worden slechts door CARU uitgevoerd indien de specificaties van de te leveren Container(s) naar het oordeel van CARU voldoende duidelijk in een separate overeenkomst zijn gespecificeerd. CARU zal bij de uitvoering van Containerprojecten nooit tot meer of anders gehouden kunnen worden dan tot hetgeen in een dergelijke overeenkomst hieromtrent schriftelijk en uitdrukkelijk is gespecificeerd.
 3. Behoudens andersluidende afspraak tussen Partijen, blijft hetgeen in de Algemene Voorwaarden is bepaald omtrent levering, inspectie, reclame en garantie bij de uitvoering van Containerprojecten van overeenkomstige toepassing. In het bijzonder verstrekt CARU geen oplever- en/of onderhoudsgaranties welke naar hun omvang en duur verder strekken dan de algemene productgaranties welke in de Algemene Voorwaarden zijn beschreven.

Artikel 15 – Specifieke Bepalingen Verkoop

 1. Tenzij door CARU anders schriftelijk is aangegeven, start de levertijd op het moment dat CARU betaling van de koopprijs heeft ontvangen.
 2. Levering en retournering van de Container(s) geschiedt Af Fabriek (Ex Works) depot CARU en conform Incoterms 2010, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen.
 3. Tenzij CARU anders aangeeft, dient betaling van de volledige koopsom te geschieden voorafgaande aan levering.
 4. Afnemer is verplicht niet eerder dan maar ook niet later dan nadat Afnemer zich heeft gekweten van alle uit de Overeenkomst op hem rustende (betalings)verplichtingen, de B.I.C. (Bureau International des Containers, Parijs, Frankrijk) alpha code van CARU alsmede alle andere (eigendoms)kenmerken van CARU van de Container(s) te (doen) verwijderen.
 5. Alle door CARU geleverde Container(s) blijven eigendom van CARU totdat Afnemer alle verplichtingen uit de met CARU gesloten Overeenkomst volledig is nagekomen. Afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Container(s) te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. Voor het geval dat CARU zijn hiervoor aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Afnemer reeds nu onherroepelijke en onvoorwaardelijke toestemming aan CARU of aan door deze aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van CARU zich bevinden en zulke eigendommen terug te nemen.

Artikel 16 – Specifieke Bepalingen Verhuur
8. In overleg met CARU is het mogelijk Container(s) te reserveren om deze in een bepaalde periode te huren, hetgeen Afnemer, behoudens tijdige annulering, alsdan ook verplicht de Container(s) in de gereserveerde periode te huren. Een gemaakte reservering kan alleen schriftelijk worden geannuleerd, in welk geval Afnemer aan CARU uit hoofde van vergoeding van de door CARU gemaakte kosten of geleden schade verschuldigd is:
(i) 50% van de huurprijs indien de annuleringsdatum minder dan 4 weken ligt voor begin van de Huurtijd;
(ii) 80% van de huurprijs indien de annuleringsdatum minder dan 2 weken ligt voor begin van de Huurtijd;
(iii) 100% van de huurprijs indien de annuleringsdatum minder dan 1 week ligt voor begin van de Huurtijd;
2. Partijen beogen met de Overeenkomst slechts een tijdelijk gebruiksrecht van de verhuurde Container(s) aan Afnemer te verstrekken, de eigendom van het de Container(s) berust te allen tijde bij CARU. Het is Afnemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CARU verboden de Container(s) aan derden in gebruik te geven, te verpanden, te vervreemden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren.
3. Afnemer is verplicht de Container(s) gedurende de Huurtijd voor zijn rekening en risico als een goed huurder te beheren en in behoorlijke en bedrijfsvaardige toestand te houden, hetgeen onder meer inhoudt dat Afnemer;
(i) de Container(s) uitsluitend gebruikt binnen diens normale bedrijfsuitoefening en voor het doel waarvoor zij gehuurd en naar hun aard geschikt zijn;
(ii) de Container(s) gebruikt met in achtneming van de aanwijzingen, die CARU hem verstrekt;
(iii) gehouden is de Container(s) als herkenbaar eigendom van CARU te beheren en te vervoeren en de op de Container(s) aanwezige (eigendoms)kenmerken van CARU, waaronder haar B.I.C. alpha code, niet te (doen) verwijderen;
(iv) de Container(s) doorlopend inspecteert op hun goede en veilige werking en, voor zover niet anders is overeengekomen, tijdig het benodigde dagelijkse onderhoud voor behoud van deze goede en veilige werking geeft, een en ander conform de specificaties van de fabrikant, indien beschikbaar;
(v) alle redelijke maatregelen treft ter voorkoming van beschadiging, verlies of diefstal van de Container(s);
(vi) verplicht is alle ter zake de Container(s) alsmede hun gebruik, vervoer en bestemming, geldende nationale en internationale wettelijke, verdragsrechtelijke en andere voorschriften in acht te nemen;
(vii) ervoor zorg draagt de ondergrond waar de Container(s) geplaatst dienen te worden, vlak, verhard en ook overigens geschikt is voor zowel plaatsing als aanwezigheid van de Container(s) alsmede ervoor zorg draagt dat de eigenaar van het terrein waar de Container(s) geplaatst worden, toestemming verleent voor het plaatsen van de Container(s);
(viii) de Container(s) niet plaatst of gebruikt op locaties waar sprake is van chemische of andersoortige bodem- of grondwatervervuiling. Indien de Container(s) in weerwil van het voorgaande worden gebruikt op chemisch of anderszins vervuilde grond, is Afnemer verplicht zorg te dragen voor volledige reiniging van de Container(s) vóór retournering. Deze verplichting geldt ook indien Afnemer na aanvang van de Huurtijd bekend wordt met de vervuiling;
4. Ingeval van verhuur door CARU van Container(s) bestemd voor accommodatie van en verblijf door personen, zoals maar niet beperkt tot zogenaamde kantoorunits, gelden in aanvulling op deze algemene verhuurvoorwaarden de navolgende bepalingen:
(i) Afnemer is zelfstandig verantwoordelijk en gehouden om voor eigen rekening en risico een in verband en overeenstemming met het voorgenomen gebruik van de Container(s), geschikte, juist geprepareerde, stevige en voor de gebruikers van de Container(s) en derden veilige, locatie te bepalen waarop de Container(s) worden geplaatst en gebruikt;
(ii) Afnemer is gehouden de Container(s), hun constructie, ondergrond, gebruik en toepassing met adequate regelmaat te inspecteren op defecten en veiligheid voor gebruikers en derden, en voorts voor eigen rekening en risico alle (onderhouds)maatregelen te nemen welke noodzakelijk zijn om de afwezigheid van defecten te garanderen dan wel om ontstane defecten of gebreken in de veiligheid onmiddellijk te herstellen;
(iii) Afnemer of een door deze aangewezen derde draagt, voor diens rekening en risico, zorg voor montage, constructie, gebruik en demontage van de Container(s), tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen; iv) Afnemer draagt er voor diens eigen rekening en risico zorg voor dat alle voor installatie, constructie, aanwezigheid, gebruik en ontmanteling van de Container(s), benodigde vergunningen en/of goedkeuringen zijn verkregen en gedurende de Overeenkomst en zo lang als daarna noodzakelijk is, van kracht blijven;
5. Indien de Overeenkomst niet ziet op Container(s) bestemd voor transport over de weg, water of open zee, is Afnemer niet gerechtigd de Container(s) te verplaatsen, behoudens schriftelijke toestemming van CARU. Ingeval van verplaatsing van de Container(s), is Afnemer steeds verplicht op eerste verzoek van CARU, onverwijld de bestemming en/of locatie van de Container(s) op te geven.
6. CARU is steeds gerechtigd de Container(s) te (doen) inspecteren op een juiste naleving door Afnemer van de Overeenkomst. Afnemer is gehouden aan deze inspecties alle medewerking te verlenen.
7. Vanaf het moment van Levering van de Container(s) komt gedurende de Huurtijd, het gehele risico van verlies, vergaan, beschadiging, berging en/of reparatie van de Container(s) onverschillig door welke gebeurtenis of oorzaak zulks is veroorzaakt, derhalve ook in geval van overmacht en bij voorbeeld door brand, water, storm, molest, diefstal, verduistering of onoordeelkundig gebruik of beheer van de Container(s), voor rekening van Afnemer.
8. Afnemer is gehouden alle schades aan de Container(s) ontstaan uit de in het voorgaande lid beschreven risico’s aan CARU te vergoeden, onverminderd de verplichting van Afnemer de huurprijs door te betalen totdat deze de schade volledig aan CARU heeft vergoed.
9. Afnemer dient de Container(s) tegen de in lid 7 van dit artikel vermelde schades en verliezen deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden en zal CARU op eerste verzoek bewijs van het afsluiten van een daartoe strekkende verzekeringspolis verschaffen. Afnemer verplicht zich voorts, op eerste verzoek van CARU, haar rechten ten opzichte van de verzekeringsmaatschappij aan CARU te cederen.
10. Afnemer is gehouden elke schade, verlies en vergaan van de Container(s) onverwijld schriftelijk aan CARU te melden en verder aan CARU alle medewerking te verlenen die deze in verband hiermee behoeft. Van vergaan is sprake, indien de kosten van herstel van een beschadiging aan de Container(s) naar het oordeel van CARU de huurwaarde in het economisch verkeer van de Container(s) op dat moment overtreffen. Tenzij CARU na de melding van het verlies of vergaan van de Container(s) vervangende gelijkwaardige Container(s) ter beschikking stelt, eindigt de Overeenkomst in dat geval.
11. Ten aanzien van de aanwezigheid van schade aan de Container(s) alsmede haar omvang en herstelmaatregelen, hanteert CARU de IICL (Institute of International Container Lessors, Briarcliff Manor, NY, U.S.A.) Standards for Repair and Cleaning als minimumstandaard maar CARU is te allen tijde bevoegd anders te laten vaststellen indien de schadeomvang groter is of de kosten van herstel hoger zijn dan toepassing van de IICL standaard meebrengt.
12. Afnemer is vanaf de datum van Levering de huurprijs verschuldigd, ongeacht of de Container(s), door welke oorzaak ook, op de datum van Levering door Afnemer worden afgehaald of in ontvangst genomen. Wanneer de Container(s) voor ommekomst van de overeengekomen Huurtijd worden teruggeleverd, is Afnemer de huurprijs over de gehele overeengekomen Huurtijd verschuldigd. In geval de Overeenkomst na ommekomst van haar termijn wordt voortgezet, geschiedt dit met eenzelfde periode en onder dezelfde voorwaarden als vermeld in de oorspronkelijke Overeenkomst.
13. Huurtermijnen vervallen op de eerste dag van de maand waarop de huurtermijn betrekking heeft. CARU is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat Afnemer deugdelijke zekerheid of borg voor de betaling van de huurprijs stelt. In geval van betalingsverzuim heeft CARU, onverminderd haar recht om betaling van de niet-betaalde Huurtermijnen vermeerderd met rente en kosten te vorderen, naar keuze het recht;
(i) maatregelen te treffen die tot gevolg hebben dat Afnemer geen gebruik kan maken van de Container(s) totdat de achterstand in de betaling van de verschuldigde huurtermijnen geheel is opgeheven;
(ii) de Overeenkomst onmiddellijk te ontbinden en de Container(s) op kosten van Afnemer terug te (doen) nemen;

Voor het geval dat CARU zijn in dit lid aangeduide rechten wil uitoefenen, geeft Afnemer reeds nu onherroepelijke en onvoorwaardelijke toestemming aan CARU of aan door deze aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van CARU zich bevinden en zulke eigendommen terug te nemen. Voorts zorgt Afnemer na ontbinding van de overeenkomst ervoor dat de Container(s) leeg zijn. Indien Afnemer weigert om de Container(s) leeg te maken, is lid 17 van overeenkomstige toepassing.

 1. Afnemer verplicht zich minimaal 2 werkdagen voor retournering van de Container(s), CARU daarvan in kennis te stellen, waarbij CARU plaats en tijdstip van retournering zal aangeven, bij gebreke waarvan de Container(s) op het terrein van CARU te Rotterdam, Nederland, dienen te worden teruggeleverd.
 2. Afnemer is verplicht de Container(s) bij beëindiging van de Huurtijd in dezelfde staat als bij aanvang daarvan en volledig gereinigd te retourneren. Bij verschil van mening over de staat waarin de Container(s) zich bevonden, rust op Afnemer de bewijsplicht dat de Container(s) in goede staat zijn teruggeleverd.
 3. Terugontvangen Container(s) worden door CARU geïnspecteerd en hersteld en gereinigd, indien en voor zover CARU dat noodzakelijk acht. Alle kosten in verband daarmee komen voor rekening van Afnemer en zullen afzonderlijk worden gefactureerd.
 4. Afnemer is aansprakelijk voor alle kosten welke voortvloeien uit het niet tijdig terugleveren van de Container(s), te berekenen naar rato van het aantal dagen dat de huurprijs verschuldigd is, conform de overeengekomen huurprijs, vermeerderd met een direct opeisbare, boete van € 250,-- per dag per Container, door Afnemer verschuldigd tot de datum dat de Container(s) aan CARU zijn teruggeleverd. Een en ander onverminderd de overige aan CARU toekomende rechten, zoals onder meer het recht op nakoming van de verplichting tot teruglevering en recht op schadevergoeding.
 5. Levering en retournering van de Container(s) geschiedt Af Fabriek (Ex Works) depot CARU en conform Incoterms 2010, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen.

CARU CONTAINERS B.V.
Datum: augustus, 2018